Privātuma politika

Privātuma politika

Šī politika attiecas uz fizisku personu datu (turpmāk - Personas dati) apstrādi, ko veic B-ba “Latvijas Teātru darbinieku savienība”, reģistrācijas numurs: 40008003221, juridiskā adrese: Rīga, Ed. Smilģa iela 37, Rīga, LV-1002, faktiskā adrese Satekles iela 2C, Rīga LV 1050 (turpmāk – Biedrība). 

Biedrība ir apņēmusies ievērot fiziskas personas datu aizsardzības prasības. Šī privātuma politika paskaidro, kā un kāpēc biedrība izmanto personīgo informāciju, un ir paredzēta, lai nodrošinātu to, ka persona ir informēta un var kontrolēt personīgo informāciju. 

 1. Par mums
  Mēs esam juridiska persona - B-ba “Latvijas Teātru darbinieku savienība”  reģistrācijas numurs: 40008003221, juridiskā adrese: Rīga, Ed. Smilģa iela 37, Rīga, LV-1002. 
 2. Personas dati
  Biedrība vāc un uzkrāj “personas datus”, kas ir informācija, pēc kuras personu var tieši vai netieši identificēt. 
 3. Personas dati, kurus mēs apstrādājam
  1. Personas datus, kuri mums ir iesniegti
   Mēs apstrādājam tos personas datus, kas mums ir iesniegti, tie iekļauj informāciju, ko persona mums sniedz, kad komunicē ar mums, piesakās kā Biedrības biedrs, apmeklē Biedrības rīkotos pasākumus, piesakās darbā, piesakās kā brīvprātīgais, veic ziedojumu vai dāvinājumu, kā arī- ja slēdz ar mums līgumu. Piemēram,
   - personīgo informāciju (vārds, uzvārds, personas kods, amats, izglītība, curriculum vitae, dzīves vieta/ adrese, e-pasts, telefons).
   - bankas norēķina kontu- personām, ar kurām tiek slēgti līgumi, izmaksāti pabalsti, vai saņemta biedru nauda;
   - citu informāciju, ko persona mums norādījusi; 
  2. Personas datus, kas iegūti saistībā ar personas aktivitātēm Biedrībā: 
   Personas dalību īpašos Biedrības rīkotos pasākumos un personas fotogrāfēšanu tajos;
   Biedrības mājas lapas apmeklējumu;
   Uzskaiti par biedru naudām
   Informāciju, ja persona iesaistījusies kā brīvprātīgais. 
   Dāvinājusi naudu;
   Ja pieteikusies darbā pie mums;
  3. Personas dati, kas iegūti no trešajām personām
   Ir iespējams, ka mēs saņemam personas datus no trešajām personām, piemēram, ja mēs sadarbojamies ar organizācijām vai gadījumos, kad ziņas par personu iegūstam no sadarbības partneriem saistībā ar pasākumiem, vai no kādām publiskām datu bāzēm, ziņām vai citiem medijiem.
  4. Īpašās kategorijas (sensitīvie)  dati. 
   Mēs cenšamies neiegūt īpašo kategoriju datus, taču ir iespējamas situācijas, kad tas ir nepieciešams, piemēram, ja persona piedalās mūsu rīkotajā pasākumā vai projektā un ir kādi īpaši ēšanas ierobežojumi vai ziņas par veselības stāvokli.
 4. Kā mēs izmantojam personas datus?
  1. Vispārīgā apstrāde
   Personas datus mēs izmantojam tikai ar personas piekrišanu, vai, ja tas nepieciešams, lai:
   Noslēgtu līgumu;
   Izpildītu kādu savu juridisko (līgumisko) pienākumu;
   Aizsargātu personas vitālās intereses;
   Aizsargātu sabiedrības intereses;
   Biedrības vai trešās personas leģitīmo interešu aizstāvēšanai. 
  2. Apstrāde mārketinga un publicitātes nolūkos.
   Mēs izmantojam:
   personas datus, lai sazinātos un paziņotu par mūsu aktivitātēm un pasākumiem. 
   fotogrāfijas, kuras izmantojam publicitātei
  3. Apstrāde administratīvajos nolūkos
   Mēs izmantojam personas datus administratīvajiem nolūkiem:
   Lai uzturētu biedru datu bāzi
   Apsveiktu jubilejās;
   Nodrošinātu likumā un statūtos noteiktos Biedrības uzdevumus;
   Apstrādātu ieteikumus un/vai sūdzības;
   U.c. administratīvos nolūkos, kas saistīti ar Biedrības darbību.
 5. Tavu datu atklāšana trešajām personām
  Personas dati netiek nodoti trešajām personām bez personas piekrišanas, izņemot gadījumus, ja tas ir nepieciešams Biedrības darbības nodrošināšanai, piemēram- datu bāžu vai sistēmas uzturēšanai tiek piesaistīts ārējs izpildītājs, vai ja to prasa Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. 
  Gadījumos, kad to prasa likums, mēs varam personas datus nodot valsts iestādēm, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam vai policijai. 
 6. Piekrišana
  Pat, ja persona mums sniegusi savu kontaktinformāciju, lai tiktu informēta par publicitātes vai citiem līdzīgiem pasākumiem, persona var izvēlēties, vai turpmāk saņemt no mums šāda veida paziņojumus. 
  Atteikuma gadījumā, biedrība izvēlas citu komunikācijas veidu ar personu.
 7. Bērnu personas dati
  Mēs rūpējamies par to, lai cienītu un aizsargātu indivīdu tiesības uz viņu personas datiem, it sevišķi, ja šīs personas ir jaunākas par 13 gadiem. Mēs neizmantosim bērnu datus publicitātes nolūkiem citādāk kā noteikts ES datu aizsardzības regulā. Bērnu personu dati, kas ir mūsu rīcībā ir pieejami tikai ierobežotam darbinieku lokam. 
 8. Datu drošība
  Mums ir izstrādāta iekšējā kārtība, lai nodrošinātu datu aizsardzību ar fiziskiem un tehniskiem līdzekļiem pret neautorizētu piekļuvi vai iespēju izmantot vai lietot personas datus. Elektroniski uzglabātie dati un datu bāzes ir izvietotas drošās datoru sistēmās un mēs kontrolējam, kam ir piekļuve informācijai. Darbinieki ir saņēmuši datu aizsardzības apmācību un mēs uzturam noteiktu datu aizsardzības procedūru, kas ir obligāti jāievēro darbiniekiem, kad tie strādā ar personas datiem. 
 9. Datu uzglabāšana
  1. Kur un kā mēs uzglabājam Tavus datus
   Biedrība atrodas Latvijas Republikā un datus uzglabā tikai Eiropas Savienībā, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus fizisko personu datu aizsardzības jomā. Ja datu apstrādes nolūkos būs nepieciešams nodot datus citiem apstrādātājiem ārpus Eiropas Savienības, biedrība to darīs tikai, ja pārliecināsies, ka dati tiks aizsargāti saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām. 
  2. Personas datu uzglabāšanas termiņš
   Biedrība uzglabā personas datus tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams mērķim, kam tie paredzēti (kam sākotnēji vākti un tikai, ja ir tiesisks pamats to apstrādei). Piemēram, ja persona lūgs pārstāt sūtīt informatīvus paziņojumus, biedrība pārstās uzglabāt personas e-pasta adresi publicitātes nolūkiem.
   Biedrība regulāri pārskata uzglabājamo informāciju un dzēš personas datus, kuri vairāk nav nepieciešami. 
 10. Kontrole pār personas datiem
  1. Personas tiesības
   Biedrība vēlas nodrošināt personai iespēju kontrolēt savus personas datus, kā arī izprot personas tiesības:
   - tiesības zināt, kādu informāciju biedrība par viņu uzglabā un saņemt to viena mēneša laikā  pēc pieprasījuma iesniegšanas;
   - tiesības dzēst savus personas datus (šīs tiesības netiek piemērotas, ja datu apstrāde biedrībai ir nepieciešama un tai ir tiesisks pamats);
   - tiesības papildināt un labot neprecīzus datus;
   - tiesības iebilst datu apstrādei mārketinga un profilēšanas nolūkos;
   - saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus persona biedrībai ir sniegusi, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un nodot tos citam pārzinim. 
   Augstāk minētajām tiesībām iespējami izņēmumi, bet biedrība vienmēr centīsies atbildēt uz jebkuriem norādījumiem, kurus persona tai sniedz attiecībā uz savu datu apstrādi. Ir iespējamas situācijas, kurās biedrība nevar izpildīt pilnībā visus norādījumus, taču tām noteikti būs tiesisks pamats. 
  2. Sūdzības 
   Ja personai ir sūdzības par to, kā tās dati tiek apstrādāti, persona var  iesniegt sūdzību, kontaktējoties ar biedrības datu aizsardzības speciālistu. Ja personu neapmierina sniegtā atbilde un tā uzskata, ka tiesības uz datu privātumu ir apdraudētas, personai  ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, kas ir uzraudzības iestāde Latvijas Republikā: www.dvi.gov.lv 
 11. Izmaiņas privātuma politikā
  Atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos, biedrība var mainīt šo politiku, lai nodrošinātu, ka tā ir atjaunota un precīzi atspoguļo veidus, kā notiek personas datu apstrāde. Spēkā esošā redakcija vienmēr būs publicēta biedrības mājas lapā (ltds.lv). 
  Ja ir kādi jautājumi par šo politiku, vai veidu, kā tiek apstrādāti personas dati, tie jāsūta biedrības datu aizsardzības speciālistam uz e-pasta adresi: ltds@ltds.lv